Kalendář

říjen 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16:00
DRAKIÁDA - 10. 10. 2019 - 16,00 hodin [...]
Datum :  10. říjen 2019
11
12
13
14
15
Obrázek není k dispozici
16:30
15.10.2019 - schůzka rodičů 16,30 [...]
Obrázek není k dispozici
16:30
Plenární schůze [...]
Datum :  15. říjen 2019
16
15:00
Sběr papíru. 15 - 16,30 hod Pokud [...]
Datum :  16. říjen 2019
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendář

Akce 1.ročníku

Akce 2.ročníku

Akce 3.ročníku

Akce 4.ročníku

Akce 5.ročníku

Akce pro veřejnost

Akce MŠ

Akce školy

Návštěvnost stránek

Dnes: 3

Celkem: 9127

Volební řád

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

  

Volební řád školské rady

 

při Základní škole a Mateřské škole Vikýřovice, okres Šumperk, příspěvková organizace

 Zastupitelstvo obce Vikýřovice na svém zasedání dne 20.6.2005 v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovilo počet členů školské rady příspěvkové organizace na 6 členů.

 Dále Zastupitelstvo obce Vikýřovice vydává volební řád školské rady v tomto znění:

 I.

Jmenování členů školské rady zřizovatelem

 

Dva členy školské rady (zástupce zřizovatele), tj. třetinu stanoveného počtu členů školské rady, jmenuje zřizovatel školy ze zletilých občanů. Při jmenování může zřizovatel vycházet z návrhů ředitele školy.

  

II.

Volby členů a funkcionářů školské rady

1. Za řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem je dle ustanovení § 167 odst. 4 školského zákona odpovědný ředitel dotčené školy.

2. Třetinu členů školské rady, tj. dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu školské rady, tj. dva členy volí pedagogičtí pracovníci.

3. Osoby oprávněné volit se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, a to nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby mohou být organizovány i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

4. Pro volby členů školské rady se používají hlasovací lístky. Všechny osoby oprávněné volit členy školské rady se evidují formou zápisů. Obdobně se evidují návrhy na kandidáty, zaznamenávají výsledky hlasování a vyhlašují výsledky voleb do školské rady.

5. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby dva kandidáti získali nejvyšší počet hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina oprávněných osob.

6. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle stanoveného pořadí.

7. Nezvolí – li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývajícího člena (zbývající členy) školské rady ředitel školy.

8. Zápis o volbách do školské rady se předává zřizovateli a zvolené školské radě.

9. Zřizovatel zašle řediteli školy 2 vyhotovení zřizovací listiny školské rady (1 pro školu, 1 pro zvolenou školskou radu) s přílohou se jmény a adresami všech členů školské rady, které jmenoval; u údajů o volených členech školské rady vychází ze zápisu o volbách členů školské rady (z volby pedagogických pracovníků a z volby zákonných zástupců žáků).

10. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu (případně místopředsedu nebo zástupce předsedy) školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

11. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období (3 roky), odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě žáka, pokud přestal být žákem školy. Voleného člena školské rady (případně jmenovaného člena ředitelem školy v případě nezvolení ani na základě opakované výzvy) může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob, člena jmenovaného zřizovatelem může odvolat zřizovatel.

12. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jak volby řádné.

  

                                                                       

Sběr papíru 16.10.2019

Drakiáda 10. 10. 2019

Obědy dětem

OPD Banner 2016 480x300

Šablony ZŠ a MŠ Vikýřovice

 

Více

Sběr

Sběr baterii, nefungujících elektrospotřebičů- pomozte nám vyhrát hodnotné ceny. Sběr kaštanů, žaludů, pomerančové a citronové kůry.

Více

Dotace "EU peníze do škol"

ZŠ obdržela dotaci „EU peníze do škol“.
Výše dotace činí 548 557 Kč .
Dotace bude použita:
1)    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
3)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol