Kalendář

listopad 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16:00
Základní škola zve všechny děti, [...]
Datum :  21. listopad 2019
22
23
24
25
26
27
28
Obrázek není k dispozici
16:30
Zveme všechny rodiče, prarodiče a [...]
Datum :  28. listopad 2019
29
30

Kalendář

Akce 1.ročníku

Akce 2.ročníku

Akce 3.ročníku

Akce 4.ročníku

Akce 5.ročníku

Akce pro veřejnost

Akce MŠ

Akce školy

Návštěvnost stránek

Dnes: 7

Celkem: 9571

Informace dle zákona

Informace dle zákona

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

1. Název, sídlo školy

Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, okres Šumperk

příspěvková organizace

Školní 122

788 13 Vikýřovice

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice                 

 

3. Organizační struktura
Základní škola IZO: 102 668 761
- 1. stupeň umístěn na adrese: Školní 122, 788 13 Vikýřovice
Školní družina IZO: 120 301 032
- umístěna na adrese: Školní 122, 788 13 Vikýřovice
Mateřská škola IZO: 107 633 094
- umístěna na adrese: Zámecká 97, 788 13 Vikýřovice
Ke Splavu 318, 788 13 Vikýřovice
Školní výdejna IZO: 103 120 386
- umístěna na adrese: Školní 122, 788 13  Vikýřovice
Zámecká 97, 788 13 Vikýřovice
Ke Splavu 318, 788 13 Vikýřovice

 

4. Ředitelka základní školy

Mgr. Danuše Jílková byla do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Vikýřovice, okres Šumperk, Školní 122, 788 13 Vikýřovice jmenována podle ustanovení §166, odst. 2 školského zákona dne 1.8.1996 radou obce Vikýřovice.

5. Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky

Pravomoci a působnost ředitele školy jsou dány školským zákonem (§164 ,§165)

6. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa:   Školní 122, 788 13 Vikýřovice
Adresa ředitelny pro osobní návštěvu je na adrese:   Školní 122, 788 13 Vikýřovice
Úřední hodiny:   Po-Pá 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Telefonní číslo:   583 216 797. 604 447 871
Internetové stránky:   www.zsvikyrovice.cz
Adresa e-podatelny:   ID datové schránky: 72bmixi
příjem zpráv ve formátu PDF
Elektronická adresa:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitelka svazkové školy:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zástupkyně pro mateřské školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  181 786 101/0300, ČSOB

8. IČ

IČ: 75027101

9. DIČ

DIČ:

10. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 6).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese:   www.zsvikyrovice.cz

Zpráva České školní inspekce

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání

Školní řád a pravidla hodnocení

Výroční zpráva o činnosti školy

11. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou předpisy a dokumenty k nahlédnutí
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Posytování informací Poznámka
1.      Tisk na tiskárně a kopírování na kopírovacích strojích      A4 jednostranné, černobílé 2,-
A4 oboustranné, černobílé 3,-
A3 jednostranné, černobílé 6,-
A3 oboustranné, černobílé 10,-
A4 jednostranné, barevné 14,-
A4 oboustranné, barevné 22,-
2. Kopírování na magnetické nosiče CD 50,-
3. Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
4. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
5. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatně
6.  Práce s počítačem  Bakaláři - výstup 5,-/min
Internet 2,-/min
7. Druhopisy vysvědčení 50,-

 

12. Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informace

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy na adrese školy Školní 122, 788 13 Vikýřovicen, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Mgr. Danuše Jílková

tel.:      583 216 797, 604 447 871              e-mail:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádost obsahuje:

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. '; document.getElementById('cloak83910').innerHTML += ''+addy_text83910+'<\/a>'; //-->   žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

13. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

14. Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy v úředních hodinách (viz. bod 6). Výroční zpráva za uplynulý školní rok je uložena na webových stránkách školy www.zsvikyrovice.cz

 

 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Drakiáda 24. 10. 2019

Obědy dětem

OPD Banner 2016 480x300

Šablony ZŠ a MŠ Vikýřovice

 

Více

Sběr

Sběr baterii, nefungujících elektrospotřebičů- pomozte nám vyhrát hodnotné ceny. Sběr kaštanů, žaludů, pomerančové a citronové kůry.

Více

Dotace "EU peníze do škol"

ZŠ obdržela dotaci „EU peníze do škol“.
Výše dotace činí 548 557 Kč .
Dotace bude použita:
1)    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
3)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol